Tab guitar Con Đường Tôi Đi

CON ĐƯỜNG TÔI ĐI
Sáng tác : Phạm Bá Đức
Bỏ lại sau [A] lƣng ngày buồn đã [F#m] qua.
Bƣớc chân của
[E7] tôi nay nghe nhẹ [D] hơn.
Để đi đến
[C#m] nơi con [A] đƣờng.
Đầy ánh
[Bm] sáng với những lời [D] ca cho bạn và [E7] tôi.
Đƣờng đời chông
[A] gai, dù nhiều khó [F#m] khăn.
Chỉ cần vững
[Bm] bƣớc vững tin chính [D] mình.
Rồi tôi sẽ
[A] thấy thật nhiều.
Hạnh
[Bm] phúc đến trong tầm [E7] tay.
ĐK :
Và tôi mong [C#m] sao tôi đƣợc [A] đem bao lời [E] ca tiếng hát.
Đêm đến cho
[F#m] đời bao niềm vui nhƣ bình [A] minh chiếu [C#m] sáng.
Xua màn
[D] đêm bao chuyện [F#m] kể mỗi con [A] ngƣời quanh tôi
Nụ cƣời luôn
[D] nở trên đôi môi hồng [E7] xinh.
Vƣợt qua thử
[C#m] thách tôi lại [A] bƣớc trên con [E] đƣờng phía trƣớc.
Để
[F#m] vƣơn lên thành một một vì [A] sao chói [C#m] sáng.
Thầm
[D] mong luôn thành công trên con [F#m] đƣờng tôi [A] đi.
Mọi gian
[C#m] nan với bao khó khăn không ngăn đƣợc bƣớc chân [A] tôi.
Bỏ lại sau
[F] lƣng ngày buồn đã [Dm] qua
Bƣớc chân của
[C] tôi nay nhẹ nhàng [Bb] hơn
Để đi đến
[F] nơi con đƣờng đầy ánh [Bb] sáng với những lời ca cho bạn và [C] tôi.
Đƣờng đời chông
[F] gai dù nhiều khó [Dm] khăn
Chỉ cần vững bƣớc vẫn tin chính
[Bb] mình
Rồi tôi sẽ
[F] thấy thật nhiều hạnh [Bb] phúc đến trong tầm [C] tay.
ĐK:
Và tôi mong [F] sao tôi đƣợc đem bao lời ca tiếng hát
Đem đến cho
[Dm] đời bao niềm vui nhƣ bình minh chiếu sáng
Xua màn
[Bb] đêm bao trùm lấy một con [F] ngƣời quanh tôi
Nụ cƣời
[Bb] luôn nổi trên đôi môi hồng [C] xinh.
Vƣợt qua thử
[F] thách tôi lại bƣớc trên còn [C] đƣờng phía trƣớc
Để
[Dm] vƣơn lên thành một, một vì [F] sao chói sáng
Thầm
[Bb] mong luôn thành công trên con [F] đƣờng tôi đi
Mọi gian
[Bb] nan với bao khó khăn không ngăn đƣợc [C] bƣớc chân [F] tôi.

Lời bài hát Con đường tôi đi

Bỏ lại sau lưng ngày buồn đã qua
Bước chân của tôi nay nhẹ nhàng hơn
Để đi đến nơi con đường đầy ánh sáng với những lời ca cho bạn và tôi.

Đường đời chông gai dù nhiều khó khăn
Chỉ cần vững bước vẫn tin chính mình
Rồi tôi sẽ thấy thật nhiều hạnh phúc đến trong tầm tay.

Và tôi mong sao tôi được đem bao lời ca tiếng hát
Đem đến cho đời bao niềm vui như bình minh chiếu sáng
Xua màn đêm bao trùm lấy một con người quanh tôi
Nụ cười luôn nổi trên đôi môi hồng xinh.

Vượt qua thử thách tôi lại bước trên còn đường phía trước
Để vươn lên thành một, một vì sao chói sáng
Thầm mong luôn thành công trên con đường tôi đi
Mọi gian nan với bao khó khăn không ngăn được bước chân tôi.