Học phí học đàn guitar tại Việt Thương Music

Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ Step 1-2 là 4.500.000 cho lớp  D4Lớp cá nhân Private Class. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ 4.500.000 là 4.800.000 cho lớp  Cuối tuần. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi

 

Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ Step 1-2 là 3.200.000 cho lớp  Trong tuần Nhóm lớp 2 học sinh. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ 4.500.000 là 3.500.000 cho lớp  Cuối tuần Nhóm lớp 2 học sinh. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi

 

Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ Step 1-2 là 2.300.000 cho lớp  Trong tuần Nhóm lớp 3 học sinh. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ 4.500.000 là 2.500.000 cho lớp  Cuối tuần Nhóm lớp 3 học sinh. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi

 

Lớp guitar cho trẻ em và người lớn Grade 1-2  chương trình LCM tại trường nhạc Việt Thương Music là 5.100.000 cho  lớp học 1 KÈM 1 Trong tuần. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi Lớp guitar cho trẻ em và người lớn Grade 1-2  chương trình LCM tại trường nhạc Việt Thương Music là 5.500.000 cho  lớp học 1 KÈM 1 Cuối tuần. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi
Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ Grade 1-2 là 5.100.000 cho lớp  CÁ NHÂN . Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ 5.100.000 là 5.500.000 cho lớp  CÁ NHÂN . Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi
Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ Grade 1-2 là 3.800.000 cho lớp NHÓM 2 . Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ 5.100.000 là 4.100.000 cho lớp NHÓM 2 . Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi
Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ Grade 1-2 là 2.900.000 cho lớp NHÓM 3 . Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ 5.100.000 là 3.100.000 cho lớp NHÓM 3 . Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi
Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ Grade 3-4-5 là 6.100.000 cho lớp CÁ NHÂN Trong tuần. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ 6.100.000 là 6.500.000 cho lớp CÁ NHÂN Cuối tuần. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi
Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ Grade 3-4-5 là 4.800.000 cho lớp NHÓM 2 Trong tuần. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ 6.100.000 là 5.200.000 cho lớp NHÓM 2 Cuối tuần. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi
Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ Grade 6-7-8 là  cho lớp CÁ NHÂN 7.300.000. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi Học phí lớp guitar theo chường trình âm nhạc cổ điển và đại chúng theo giáo trình LCM, thi lấy bằng LCM quốc tế  trình độ 7.300.000 là  cho lớp CÁ NHÂN 7.800.000. Học phí trên là học phí Một khóa là 3 tháng, 12 buổi

Bạn có thể tham khảo học phí tại trường nhạc Việt Thương Music tại đây:

Thư-ngỏ-Bảng-học-phí-2020 vietthuongmusic school