Cách luyện ngón đàn Guitar cơ bản

Học chơi đàn guitar hiện nay đang là sự lựa chọn của rất nhiều người, tuy nhiên nhiều người khi mới bắt đầu học chơi guitar thì rất háo hứng nhưng chỉ sau vài buổi tập luyện lại nản và bỏ dở giữa chừng. Chính vì vậy mà việc nắm được cho mình cách học cũng như nên bắt đầu học đàn guitar từ đâu để đem lại được hiệu quả nhất là điều rất quan trọng để giúp cho các bạn không bị nản sớm.

Khi học chơi đàn guitar thì các bài luyện ngón là những bài tập đầu tiên mà các bạn cần nắm chắc để hỗ trợ tốt nhất cho việc phát triển thêm các kỹ năng chơi đàn sau này của bạn. Và không phải ai cũng nắm được cách luyện sao cho hiệu quả, với những kiến thức mà chúng tôi mang đến về cách luyện ngón đàn guitar cơ bản dưới đây sẽ giúp cho việc tập luyện đàn guitar của bạn được dễ dàng hơn.

Cách luyện ngón với các bài tập luyện cơ bản

Bài tập luyện ngón guitar cơ bản dưới đây không chỉ giúp ích cho bạn tập luyện để tăng độ linh hoạt cho ngón tay mà nó còn giúp bạn ghi nhớ được vị trí các nốt nhạc trên 3 khuôn đầu tiên. Để giúp cho việc tập luyện ngón được hiệu quả thì bạn cần nắm được những vấn đề sau:

– Đàn cần phải được lên dây chính xác, không bị sai dây. Việc lên dây sai sẽ khiến đôi tai của bạn bị lệch lạc trong việc cảm nhận âm thanh.

– Vị trí của dây buông lần lượt (từ dây to nhất xuống) là: E A D G B E (tương ứng với nó là “mì là rê sol si mí”).

– Khoảng cách cao độ đều là 1 cung (1 cung là cách 1 ô trên cần đàn, nửa cung là các ô liền nhau), duy nhất chỉ có mi-fa và si-đô là cách nhau nửa cung.

– Ngón 1 phụ trách ô đầu tiên, ngón 2 phụ trách ô thứ 2 và ngón 3 phụ trách ô 3.

– Theo đó, lần lượt gảy bắt đầu từ dây buông 6: EFG đến dây 5: ABC… cho đến dây 1: EFG.

– Gảy tới nốt nào thì thực hiện việc gọi tên nốt đó lên.

– Tập gảy xuôi, ngược và kết hợp với việc đọc xuôi, bạn nên đọc ngược như vậy cho tới khi thành thạo và nhớ nốt thì thôi.

Bài tập tương tự cho cần đàn nhưng đi từ ô 5 trở đi, lần lượt gảy các nốt bắt đầu từ nốt ABC trên dây 6, DEF trên dây 5, GA dây 4, CD dây 3, EFG dây 2 và ABC dây 1. Chú ý với bài luyện ngón guitar cơ bản này thì dây 4 và dây 3 chỉ gảy 2 nốt và từ dây 4 xuống dây 3 bị thiếu nốt B.

Cách luyện ngón guitar theo thang âm thứ Pentatonic

Bên cạnh cách trên thì luyện ngón guitar theo tháng âm thứ pentatonic là cách luyện ngón dành cho những người mới học lead. Thang âm Pentatonic là thang ngũ cung (chỉ có 5 nốt), khi chơi theo thang âm này sẽ giúp người luyện ngón tăng cường khả năng tư duy về lead và nâng cao kỹ năng chạy ngón khi lead.

Ví dụ: Khi chọn thang âm Am Pentatonic thì điểm bắt dầu chạy ngón là nốt A trên dây 6 (ô 5).

– Các nốt dây 6 gồm có AC

– Các nốt dây 5: DE

– Các nốt dây 4: GA (hết một vòng – bắt đầu vòng mới)

– Các nốt dây 3: CD

– Các nốt dây 2: EG

– Các nốt dây 1: AC (hết vòng thứ 2).

Bạn có thể tự tìm các nốt này và chạy ngón (với mỗi dây 2 nốt theo thứ tự như trên, chạy và đọc tên các nốt cho đến khi nhớ và nhuần nhuyễn.

Bên cạnh việc nắm cho mình những kiến thức về cách luyện ngón đàn guitar cơ bản trên thì để hỗ trợ tốt nhất cho các bạn trong việc luyện ngón đàn guitar bạn có thể tham khảo thêm những cuốn giáo trình, tài liệu hướng dẫn luyện ngón của các nghệ sĩ chơi đàn guitar biên soạn. Với việc nắm được các bài hướng dẫn cách luyện ngón đàn guitar cơ bản mà chúng tôi đem đến trên cùng với sự luyện tập chăm chỉ của các bạn thì chắc chắn sẽ giúp bạn có thể luyện ngón thành thạo, từ đó giúp cho việc chơi đàn guitar của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Valid and updated Adobe 9A0-385 Certification Material

However, this poem ACE: AEM 6 Architect 9A0-385 is slightly adapted 9A0-385 Certification Material to the yellow and old shoes. Feng Wei really doesn t understand When people leave, tea must be cold. Second brother, Adobe 9A0-385 Certification Material you must Adobe Experience Manager 6.0 Architect Adobe 9A0-385 Certification Material be fighting with people. But the branding of 9A0-385 Certification Material coal mines is still everywhere.

Follow him, these little brothers are also willing. Chen Baige s forefoot just left, Dongbatian fell the card and pointed to Yang Wuyi You look at the white pigeon ACE: AEM 6 Architect 9A0-385 again, I will 9A0-385 Certification Material give you your eyes. This kind of thing, I will not Adobe 9A0-385 Certification Material do it 10 years ago, 5 years ago, Adobe Experience Manager 6.0 Architect not big. Adobe 9A0-385 Certification Material I told you, you ACE: AEM 6 Architect 9A0-385 Certification Material are less Adobe 9A0-385 Certification Material than Zheng Li, and Zheng Li is really a bad luck.

Since Lu Song said that his sputum star is a nail, Liu Haizhu has 9A0-385 Certification Material to speak to Erdongzi You are the second son, right, if you lose, you can t call it, Grandpa Lu Song, I am Liu Haizhu. I have to get married, how can I follow him Adobe 9A0-385 Certification Material He used to be a good person, but after he was injured, especially after my family was Adobe 9A0-385 Certification Material gone, he would talk around Why didn t he dare to tell me You Call him Let him come face to face with me I asked him how I did it with Adobe 9A0-385 Certification Material him Zheng Li said and excited. The whole world thinks that Chen Baige is ACE: AEM 6 Architect 9A0-385 a bad commodity, but http://www.testkingdump.com he loves it in the east, and he is Adobe 9A0-385 Certification Material so determined and so happy. It seems that there is not much more than the old five with the crayon. Oh, four children, I m sorry, I just didn Adobe Experience Manager 6.0 Architect t see it. When Dong Batian said this, the people on the wine table were quiet.